Regulamin Stadionu E-mail
Friday, 09 September 2011

Miejsko Zakładowy Klub Sportowy „UNIA” Nowa Sarzyna
REGULAMIN STADIONOWY


Niniejszy Regulamin został opracowany w oparciu przepisy:
- Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych;
- Rozporządzenia Rady Ministrów „W sprawie szczegółowych warunków i sposobu działania służb porządkowych organizatora imprezy masowej”.
 
OBIEKTY SPORTOWE MZKS „UNIA” NOWA SARZYNA
NIE SĄ TERENEM POWSZECHNIE DOSTĘPNYM
 
Niniejszy Regulamin obowiązuje na terenie stadionu głównego i pozostałych boisk MZKS „Unia” Nowa Sarzyna ul. Piłsudskiego 2 w Nowej Sarzynie.
Osoby przebywające na tym terenie podlegają, oprócz powszechnie obowiązującym przepisom prawa, przepisom przyjętym przez PZPN i międzynarodowe o wejście i przebywanie na terenie obiektów MZKS „Unia” oznacza automatycznie obowiązek bezwzględnego stosowania się do niniejszego Regulaminu.

§ 1
PRZEZNACZENIE

1. Stadion jest miejscem, na którym rozgrywane są mecze piłki nożnej oraz organizowane są inne imprezy sportowe, rekreacyjne i kulturalne.
2. MZKS „Unia” organizuje wyżej wymienione imprezy w konkretnym dniu o określonej porze.
Zarząd MZKS „Unia” zastrzega sobie prawo zmian ogłoszonych terminów bez obowiązku zapowiadania i z wyłączeniem odpowiedzialności.
3. W przypadku, kiedy mecz jest opóźniony lub odroczony, decyzję o zwrocie opłat wejściowych podejmuje każdorazowo organizator.
4. Wykorzystanie obiektów musi być zgodne z powszechnie obowiązującym prawem.

§ 2
KONTROLA WEJŚCIA

1. Zarząd MZKS „Unia” zastrzega sobie prawo do decydowania o wpuszczaniu osób na teren obiektów.
Pod żadnym warunkiem na imprezy sportowe organizowane na terenie obiektów MZKS „Unia” nie będą wpuszczane osoby ukarane tzw. „ZAKAZEM STADIONOWYM”.
2. Prawo przebywania na obiektach mają tylko osoby posiadające ważny bilet wstępu lub inny uprawniający dokument.
3. Każdy jest obowiązany przy wejściu na stadion bez wezwania okazać służbie porządkowej bilet lub dowód uprawniający do wstępu. Służba porządkowa ma prawo zażądać okazania dowodu tożsamości.
4. Służba porządkowa jest uprawniona do sprawdzania osób (również przy użyciu środków technicznych), celem stwierdzenia, czy nie są pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających albo czy nie próbują wnieść na teren stadionu broni lub przedmiotów niebezpiecznych.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia lub wydalenia z terenu stadionu osoby, która nie zezwoli na poddanie się kontroli osobistej, bez obowiązku zwrotu kosztów biletu.
6. Osoby, które nie posiadają ważnego biletu lub karty wolnego wstępu, nietrzeźwe i stwarzające ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa, nie będą wpuszczone na stadion.

§ 3
ZACHOWANIE NA STADIONIE

1. Każdy, kto przebywa na obiektach MZKS „Unia” powinien się zachowywać tak, aby nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób i nie zakłócać organizacji widowiska.
2. Osoby przebywające na obiektach zobowiązane są stosować się do poleceń policji, straży pożarnej, służb porządkowych oraz spikera imprezy.
3. Widzowie zajmują miejsca określone na karcie wstępu lub bilecie, chyba że wewnętrznym ustaleniem zasady te nie obowiązują.
4. Wszystkie wejścia i wyjścia z terenu stadionu oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym.

§ 4
ZAKAZY
1. Zabrania się wnoszenia na obiekty sportowe:
a) napojów alkoholowych, narkotyków i wszelkiego rodzaju środków odurzających,
b) broni wszelkiego rodzaju,
c) przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk,
d) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących, środków zadymiających,
e) szklanych opakowań,
f) przedmiotów o dużej objętości,
g) świec dymnych i innych materiałów pirotechnicznych,
h) drzewców do flag i transparentów,
i) instrumentów z napędem mechanicznym służących do wytwarzania hałasu,
j) nakryć głowy lub innych okryć mogących służyć do maskowania się celem utrudnienia identyfikacji,
2. Ponadto zakazuje się:
a) wchodzenia lub przechodzenia przez ogrodzenie lub inne oznakowane zakazem przejścia.,
b) wchodzenia na tereny nie przeznaczone dla widzów, do pomieszczeń wewnętrznych oraz służbowych,
c) rzucania wszelkimi przedmiotami,
d) wnoszenia i wprowadzania zwierząt,
e) używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania piosenek o obscenicznej treści, obrażania innych osób słownie lub gestami,
f) rozniecania ognia, odpalania materiałów pirotechnicznych,
g) naklejania, pisania, malowania na budowlach, urządzeniach lub drogach,
h) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami oraz zanieczyszczania terenów w inny sposób,
i) zasłaniania twarzy lub innej formy maskowania się mającej na celu utrudnienie identyfikacji,
j) wywieszania na ogrodzeniach trybun flag i transparentów o treściach obraźliwych lub prowokacyjnych.
3. Bez zezwolenia:
- prowadzenia handlu;
- rozdawania druków lub ulotek; - prowadzenia zbiórek pieniężnych;
- agitacji bądź reklamy, itp.,
- wnoszenia fajerwerków.

 

§ 5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. W przypadku stwierdzenia próby wniesienia przedmiotów zabronionych, osoba wnosząca je może zostać nie wpuszczona na teren obiektów, a przedmioty zarekwirowane. Zwrot zarekwirowanych przedmiotów może nastąpić wyłącznie za zgodą Zarządu Klubu
2. Zastrzega się prawo do usunięcia z terenu obiektów każdej osoby nie stosującej się do powyższych zasad i przepisów, lub której obecność może w jakikolwiek sposób stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia innych osób.
3. W stosunku do osób nagminnie naruszających niniejszy regulamin może zostać wydany okresowy lub stały zakaz wstępu na obiekty sportowe.
4. Wszelkie zauważone wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać organizatorowi imprezy.
5. Osoby wyrządzające szkody w mieniu zostaną, niezależnie od odpowiedzialności dyscyplinarnej, bezwzględnie pociągnięte do odpowiedzialności materialnej.

§ 6
SŁUŻBY ORGANIZACYJNO – PORZĄDKOWE

1. Osoby pracujące w służbach organizatora imprezy powinny posiadać identyfikatory oraz powinni nieć ubrane oznaczniki..
2. Do służb organizatora zalicza się:
- służby organizacyjne;
- służby techniczne;
- służby medyczne;
- służby porządkowe, w tym pracownicy agencji ochrony                                                                                                                                                               

Nowa Sarzyna 2016-03-26
Zarząd MZKS „UNIA” Nowa Sarzyna


Przepisy karne
dotyczące zachowania podczas imprez sportowych


    Art. 54. 1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne,
podlega karze grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
    2. Tej samej karze podlega, kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności.
   
Art. 55. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
  
 Art. 56. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
  
 Art. 57. Kto, będąc do tego zobowiązany, nie przekazuje informacji dotyczącej bezpieczeństwa imprezy masowej albo przekazuje informację nieprawdziwą w tym zakresie, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
   
Art. 58. 1. Kto organizuje imprezę masową bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu albo przeprowadza ją wbrew wydanemu zakazowi, podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
    2. Kto, organizując imprezę masową, nie zachowuje warunków bezpieczeństwa określonych w art. 6 ust. 1, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych.
   
Art. 59. 1. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.6)), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
    2. Sąd może orzec przepadek przedmiotów, o których mowa w ust. 1, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.
   
Art. 60. 1. Kto w czasie trwania masowej imprezy sportowej, w tym meczu piłki nożnej, wdziera się na teren, na którym rozgrywane są zawody sportowe, albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
    2. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
    3. Karze, o której mowa w ust. 2, podlega ten, kto w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby informacyjnej.
    4. Jeżeli sprawca, dopuszczając się czynów określonych w ust. 1-3, używa elementu odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania jego osoby, podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Następny mecz

 vs.

20. kolejka V ligi

Azalia W. Zarczycka - UNIA -:-

wiosna 2021 r.

 

Poprzedni mecz

 vs.

19. kolejka V ligi

Bukowa Jastkowice - UNIA 0:6

niedziela 22.11., godz. 13:00